22410 69009, 210 6511432 info@coveramearodos.gr

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ Ρόδου διαθέτει τρεις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης των οκτώ, τεσσάρων και δύο ατόμων. Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα με Νοητική Υστέρηση. Αποσκοπούν στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων καθώς και στην εξασφάλιση ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης με ενεργή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον.

Λειτουργούν ως στέγες μακράς διαμονής-υποστηριζόμενης διαβίωσης (κλειστή μονάδα) 24ωρης φιλοξενίας. Οι Στέγες μπορούν να φιλοξενησούν 14 άτομα με ελαφριά, μέση έως βαριά νοητική υστέρηση, μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα ή δια βίου υποστηριζόμενα από το προσωπικό των Σ.Υ.Δ., ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι Σ.Υ.Δ. δύνανται να φιλοξενήσουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης της Διεπιστημονικής Ομάδας, λαμβανομένων υπόψη παράλληλα και των κοινωνικών αναγκών των εκάστοτε περιπτώσεων.
 

 Σκοπός 

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με νοητική υστέρηση, η αποασυλοποίηση και η επανένταξη στην ευρύτερη κοινότητα, αποτελούν τους βασικούς στόχους στους οποίους συντείνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στις Σ.Υ.Δ.

Επιμέρους στόχους αποτελούν τα εξής:
 • Η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης, μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας.
 • Η αναγνώριση του δικαιώματός τους να ζουν με αξιοπρέπεια και ισοτιμία στο κοινοτικό περιβάλλον.
 • Η αύξηση της αυτεπίγνωσης και της αντίληψης της πραγματικότητας.
 • Η δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Η συναισθηματική εξέλιξη των ατόμων, καθώς και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές τους.
 • Η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, του στιγματισμού και της παθητικότητας που επιφέρει στο άτομο η μακροχρόνια παραμονή σε μονάδες φροντίδας κλειστού τύπου.
 • Η κοινωνικοποίηση μέσα από τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές - αθλητικές δραστηριότητες και ποικίλα δρώμενα.
 • Η ενεργός συμμετοχή με ισοτιμία και αξιοπρέπεια σε κάθε μορφή κοινωνικής έκφρασης.
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός,  νοσηλευτικό προσωπικό, εργοθεραπευτής, λογοθερπαευτής και άλλοι εκπαιδευτές, παρέχουν μεθοδευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης στους διαμένοντες.

Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, η ψυχοκινητική τους ωρίμανση και η εξασφάλιση ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, μέσω της παροχής των εξής υπηρεσιών:
 1. Ομάδα Εργοθεραπείας και ανάπτυξης της αδρής και λεπτής κινητικότητας (χειροτεχνικές κατασκευές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικό παιχνίδι) με παράλληλη ενίσχυση της λειτουργικότητας των ενοίκων.
 2. Ομάδα Λογοθεραπείας.
 3. Ομάδα Φυσικοθεραπείας.
 4. Ομάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης – αυτοεξυπηρέτησης (ατομική υγιεινή, οικιακές εργασίες).
 5. Ομάδα ανάπτυξης της κοινωνικής συναλλαγής – επικοινωνίας.
 6. Ομάδα μουσικοθεραπείας.
 7. Ομάδα εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικοί υπολογιστές).
 8. Ομάδα εκμάθησης προσαρμοστικών δεξιοτήτων. 
 9. Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Έχουν δημιουργηθεί συνολικά τρεις (3) μονάδες υπό την μορφή «ΣΥΔ» και καλύπτουν  μ2. Συγκεκριμένα, οι μονάδες έχουν δυναμικότητα οκτώ(8), τεσσάρων(4) και δύο(2) ατόμων αντίστοιχα και διαθέτουν τους κάτωθι χώρους:
 • Μονόκλινους και δίκλινους κοιτώνες με ιδιαίτερο WC.
 • Κουζίνα οικιακού τύπου.
 • Ενοποιημένο χώρο τραπεζαρίας-καθιστικού.
 • Χώρους Υποστήριξης (Γραφείο & κοιτώνα προσωπικού)

Όλες οι μονάδες εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο και στα εργαστήρια απασχόλησης –εκπαίδευσης του Συνδέσμου.
 

Διαδικασία Ένταξης

Οι φιλοξενούμενοι γίνονται δεκτοί στην Σ.Υ.Δ. με την εξής διαδικασία:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο ή από τους κηδεμόνες του, εφόσον βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση, η οποία συνοδεύεται από γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας.
 2. Έλεγχος της Αίτησης για την τήρηση των τυπικών κριτηρίων.
 3. Αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου από την Επιτροπή Επιλογής Ενοίκων.
 4. Έκθεση και Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ενοίκων για έγκριση ή απόρριψη του ενοίκου από την ΣΥΔ.
 5. Εγκριση από τη Διοίκηση της πρότασης της Επιτροπής Επιλογής Ενοίκων.
 6. Ανακοίνωση της έγκρισης στον υποψήφιο ένοικο και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας, δικαιώματα-υποχρεώσεις κλπ. Ακολουθεί περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης του ενοίκου στην Σ.Υ.Δ.
 7. Κατά την περίοδο ένταξης του ενοίκου στην Σ.Υ.Δ. εφαρμόζεται ένα στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής.
 8. Επαναξιολόγηση του υποψηφίου και τελική έγκριση ένταξης στην Σ.Υ.Δ.
 9. Υπογραφή Συμβολαίου. Με τον υποψήφιο ένοικο, συνάπτεται συμφωνία ένταξης στη Σ.Υ.Δ., όπου αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ενοίκων της δομής. Με το Συμβόλαιο ο ένοικος δεσμεύεται να συμμετέχει στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της δομής, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξέλιξή του. 

© Copyright 2020 - Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ